Innhold

20. august 2018 - Totalforbudet oppheves

Endelig har det kommet nok regn til at vi kan oppheve totalforbudet mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner. Brannvesenet takker for det enorme engasjementet publikum har oppvist, og for all hjelp vi har fått til å unngå skogbranner.
Nå gjelder det vanlige forbudet mot bruk av åpen ild i og nær skog og mark mellom 15. april og 15. september, men det er mange aktiviteter som er blitt tillatt igjen etter oppheving av totalforbudet.

Hva er forskjellen mellom totalforbud og bålforbud?

Nå gjelder bålforbudet mellom 15. april og 15. september, som forbyr bruk av åpen ild i og nær skog og mark. Det betyr at det bare er tillatt å bruke åpen ild andre steder enn på godkjente bål- og grillplasser når du ferdes i skog og mark. Det er også tillatt å bruke åpen ild når det er helt åpenbart at det ikke utgjør noen risiko for brann, som når det ligger snø på bakken, eller i perioder med store mengder nedbør. Dette unntaket er det foreløpig svært små muligheter for å kunne benytte seg av. 

Under totalforbudet har det vært restriksjoner på bruk av skytebaner, det har vært begrensninger på jakt og skogsdrift, og det har vært forbudt å bruke godkjente bålplasser, og forbudt å grille på offentlig sted. Det har også vært begrensninger på kjøring på skogsbilveger og vedhogst og rydding med ryddesag med blad og med motorsag. Disse restriksjonene er nå opphevet.   

10. august 2018 - Lempelse av forbudet

Totalforbudet som fremdeles er gjeldende vedrører all aktivitet i skog og utmark som gir økt risiko for skogbrann: bålbrenning, grilling med kull, bruk av stormkjøkken, primus, bålpanne, kulegrill, engangsgrill, gassgrill og andre innretninger med åpen ild. Det er heller ikke lov å brenne hageavfall. Det kan fraktes til godkjent mottak.

Vi åpner opp for at en nå kan utføre all form for jakt og skyting på skytebaner. Det er mye tørkeskader som fremdeles lett kan ta fyr, så vær oppmerksom og ta gjerne med en vannflaske til sneiper, og bli i området i 30 minutter etter avfyring av våpen.

Det vil nå være tillatt å grille på offentlige områder så lenge de ikke ligger nær skog og mark.

Det anses som forsvarlig å kjøre og parkere i skog og utmark og skogsveien kan åpnes igjen. Vær allikevel oppmerksom på hvor dere parkerer. Som tidligere forklart har det kommet en del nedbør, men den kan være ganske lokal. Prøv å parkere der det er grønn vegetasjon eller på grus om dette er mulig.

Vedhogst og rydding av kratt og høyt gras kan gjenopptas, men sjekk at området ikke har mye tørkeskader eller at grunnen er litt fuktig før en starter. Tørkeskader tar som sagt lett fyr og smågnister fra blad i metall kan antenne vegetasjonen.

Det er fremdeles viktig å holde fokus på skogbrannfaren da jorden ikke har blitt skikkelig mettet av vann og det er store tørkeskader.

Vi ønsker å takke alle som har hjulpet til i denne perioden med stor skogbrannfare, og publikum/jeger og skytterlag/skogseiere for at dere har vist stor aktsomhet.

30. juli 2018 - totalforbudet gjelder fortsatt

Det har kommet regnbyger litt ujevnt fordelt i vårt distrikt, og de heldige merker at det har skjedd en liten forandring. Likevel gjelder totalforbudet mot åpen ild i skog og mark i aller høyeste grad fortsatt. Hvorfor, spør mange.

1: Det har uansett ikke kommet nok regn til at det fikk trenge skikkelig ned i bakken. Bare det øverste jordlaget har fått litt fukt.

2: Regnet har kommet som byger. Noen steder har det ikke kommet regn i det hele tatt, og her er det akkurat like tørt som før.

3: Vegetasjonen fikk tørkeskader allerede i mai/juni, og der det er slike skader vil ikke litt regn gjøre noen forskjell.

4: Dersom værmeldinga holder stikk, får vi mer varme og tørke. Da vil vi veldig snart være tilbake på den svært høye skogbrannfaren vi har hatt i hele sommer.

Les hva sentrale myndigheter sier om skogbrannfaren:

Unngå menneskeskapte branner

Varmerekordene fra 1947 faller en etter en, og i nyere tid har vi ikke hatt tilsvarende tørke og skogbrannfare som vi har akkurat nå. I Sverige kjemper hundrevis av brannfolk fra flere land mot skogbrannene som sluker hektar etter hektar med skog. Norge bistår allerede, og flere brannvesen er forespurt om bidrag til innsatsen. Selv har ØRB hatt åtte skogbranner i sommer, i tillegg til utallige branntilløp og mindre gress- og markbranner som er blitt slokket før de eskalerte til større branner. I en slik situasjon er det svært alvorlig at det fortsatt oppstår menneskeskapte branner. De tapper mannskapene for krefter og koster oss ressurser og restitusjon vi ikke ønsker å bruke før det virkelig gjelder.

Bilde av fire menn i skogen

Forbudet skjerpes

I lys av at vi har hatt flere utrykninger til menneskeskapte branner den siste tida, og at skogbrannfaren øker fra dag til dag, må vi skjerpe inn totalforbudet mot bruk av åpen ild og aktiviteter som kan være brannfarlige i og nær skog og mark.
Les mer om totalforbudet som ble innført 3. juli her. Fra nå gjelder forbudet på enda flere steder:

Forbud mot åpen ild på offentlig sted

Totalforbudet utvides til å omfatte alle offentlige områder, selv om de ikke ligger nær skog og mark. Det er fortsatt tillatt å grille i egen hage, forutsatt at man vurderer risikoen for brann som liten (aktsomhetsprinsippet).

Røyking

Røyker du i bilen, må du sørge for at sigarettstumpen er forsvarlig slukket, og at du har et brannsikkert askebeger å kaste den i. Vi har slokket mange branner langs hovedvegene i sommer, og trolig er de fleste av disse antent av brennende sigarettstumper som er kastet ut av bilvinduet. Å kaste sneiper ut av vinduet er aldri greit, men nå er det rett og slett farlig.

Røyker du på balkongen eller i hagen, sørg for å ha et brannsikkert askebeger. Flere branner, deriblant boligbranner, har oppstått den seinere tida fordi noen har stumpet sigaretten i blomsterpotta. Nå er jorda så tørr at den kan ta fyr, og da kan boligen din være i fare.

Røyker du i skog og mark eller på stranda, noe som frarådes i den svært høye skogbrannfaren akkurat nå, anbefaler vi å ha med vannflaske med skrukork som askebeger. Ikke kast stumpen i naturen.

 

Skyting og jakt

Det vil som en hovedregel ikke være tillatt å skyte i/nær skog og utmark under jakt eller på skytebaner. Det er likevel mulig å henvende seg til ØRB for å se på om det kan være aktuelt å gjøre tiltak på skytebanene slik at skyteprøver kan gjennomføres. Kontakt oss på epost: postmottak@orbrann.no, og vi vil behandle forespørseler fortløpende.

Øvre Romerike brann og redning  har i dag 6. august åpnet for bukkejakta som starter 10. august.

Men det er fremdeles stor skogbrannfare og ØRB forbyr all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Det er også forbudt å bruke faste bål- og grillplasser og engangsgriller.

Totalforbud
Totalforbudet omfatter all aktivitet som gir risiko for skogbrann: bålbrenning, grilling med kull, bruk av stormkjøkken, primus, bålpanne, kulegrill, engangsgrill, gassgrill og andre innretninger med åpen ild.

Ta forhåndsregler

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann»

  • Etter at du har avfyrt skudd, bli i området i 30 minutt slik at du forsikrer deg om at du ikke har antent vegetasjon.
  • Respekter bålforbudet
  • ØRB fraråder røyking i skog og utmark grunnet den svært høye skogbrannfaren. Vi anbefaler å ha med vannflaske med skrukork som askebeger. Ikke kast stumpen i naturen.

Bilkjøring i skog

Det vil inntil videre frarådes å parkere bil i utmark, unntatt på grusdekke. Det er særlig biler med katalysator som kan forårsake brann dersom de parkeres over tørt gress eller lignende. Flere skogeiere har allerede stengt skogsvegene sine med bom for å unngå biltrafikk, og vi jobber med å informere slik at flere stenger skogsbilveger.

Arrangementer

Arrangører av festivaler o. l. må informere om forbud mot bruk av åpen ild og gjøre nødvendige tiltak for at gjestene skal overholde forbudet. Under arrangementer med overnatting, der det er vanlig å grille, må det informeres om at dette ikke er tillatt nå. Det er også nødvendig å sikre at brann ikke oppstår på parkeringsplasser på gressbakke.
Her finner du veileder for sikkerhet under store arrangementer:

Skogsdrift

Profesjonelle skogsentreprenører og skogeiere som driver skogsdrift som næring fortsetter i noen grad å hogge. Vi ber om at følgende sikkerhetstiltak blir gjort:

1. Legg driftene til områder dere anser som minst brannfalige på eiendommen. Lokalisering av drifter må vurderes løpende.

2. Utfør driftene nær skogsbilvegnett med tanke på evntuelt slokkingsarbeid.

3. Plasser ut minst 1000 l vann på velteplassene i driftsområdene, som kan brukes ved førsteinnsats ved brann.

4. Alle maskiner må ha en dunk med 25 l vann og i tillegg utstyres med slokkemidler som slukkevifte, pulverapparat og spade.

5. Maskinfører må være i hogstområdet minimum 45 minutter etter at kjøring i terreng er avsluttet. Ikke vent med å tilkalle hjelp ved mistanke om brann!

6. Kjetting og beltebruk på maskiner bør unngås. Bruk av dette må sikkerhetsvurderes nøye.

Vedhogst og rydding

Vedhogst og rydding av kratt og høyt gras bør vente til totalforbudet er opphevet. Årsaken er at motordrevne redskaper og redskaper med blad i metall kan skape varmeutvikling eller gnister som kan antenne vegetasjonen.

Hageavfall

Det er ikke tillatt å brenne hageavfall. Det kan fraktes til godkjent mottak.

Hva gjør du hvis du ser skogbrann?

Her er noen tips til hva du kan gjøre hvis du oppdager gråhvit røyk fra terrenget. Første punkt på lista er å ringe 110!

Takk til alle som stiller opp

Det er mange av aktivitetene som er listet opp ovenfor som under normale omstendigheter er greie, hverdagslige gjøremål. Akkurat nå er de derimot gjøremål som kan skape risiko for skogbrann, og derfor ber brannvesenet om at rydding av krattet venter til regnet har kommet, at man tar skogsturen til fots og at man tar med nistemat som ikke må på grillen. Våre mannskaper ønsker mer enn noe å være uthvilte og klare til innsats den dagen meldingen om skogbrann kommer, og derfor må vi unngå de unødvendige brannene og branntilløpene som gir ekstra belastning. Vi ønsker også å takke alle som gjør en liten innsats for sikkerheten, både turgåeren som fanger opp røyk fra terrenget og ringer oss, røykeren som har med seg vannflaske til å slokke sigaretten i, ungdommene som avlyser grillfesten, pensjonisten som venter med kantklipp på eiendommen og de mange som kontakter oss før de setter i gang med noe de lurer på om er brannfarlig, og som med et smil legger om planene sine hvis de blir bedt om det. Tusen takk! Brannsikkerhet er dugnadsarbeid!


Publisert: 23.07.2018 13:08:27
Sist endret: 19.01.2023 12:53