Innhold

Betingelser og krav ved inngåelse av abonnementsavtale

Gjeldende fra 1. oktober 2020

Krav

 • Det kreves at brannalarmen er prosjektert og installert i henhold til gjeldende lover og forskrifter for bygget.
 • Brannsentral eller betjeningstablå skal plasseres i brannvesenets angrepsvei(er) for rask lokalisering av eventuell brann.
 • Nøkkelsafe skal være FG-godkjent og ha alarmoverføring til Øst 110-sentral. Den skal kunne nås fra bakkenivå.
 • Der det er adskilte adkomstveier til bygningsmassen skal det være én nøkkelsafe per adkomstvei.
 • Alarmoverføring må være bestilt hos AddSecure AS.
 • I kombinasjonsbygg, bygg med flere adresser og/eller flere innganger, skal alarmoverføringen være splittet til flere alarminnganger. For eksempel;
Inngang 1 = Brann Industriveien 1-3 eller Inngang 1 = Brann Blokk A
Inngang 2 = Brann Industriveien 3-7 eller Inngang 2 = Brann Blokk B
Inngang 3 = Parkeringskjeller   Inngang 3 = Parkeringskjeller
Inngang 4 = Nøkkelsafe   Inngang 4 = Nøkkelsafe

NB! Det er viktig at merking av alarminngangene stemmer med byggets merking.

 • Tekster på brannsentral skal samsvare med bygg/oppgang og rom/leilighetsnummer merket på dører iht. statens kartverk f.eks. Leilighet H0102. Dører til leiligheter må merkes tilsvarende.
 • Orienteringsplan skal samsvare med brannsentralen. Detektornummer eller sonenummer godtas.
 • Det skal til enhver tid være registrert minimum 3 kontaktpersoner for alarmoverføringen.
 • For heisalarmer krever brannvesenet at det monteres alarmsender fra AddSecure AS. Vi tar kun imot alarmer løst ut fra heisen og ikke automatiske testalarmer.

 

Anbefalinger

 • ØRB anbefaler sterkt at brannalarmen installeres på en måte som unngår flest mulig uønskede alarmer, med tanke på brukernes sikkerhet og trygghetsfølelse. Unødige utrykninger vil bli fakturert abonnenten.
 • Det bør installeres avstillingsmulighet i hver boenhet eller lignende, slik at brukerne kan avstille alarmen før eventuell forsinkelsestid utløper.
 • Ved flere mulige adkomstveier til bygningsmassen bør det installeres flere nøkkelsafer.

 

Øvrige betingelser

Heisalarm

ØRB tilbyr kun heisalarm med utrykning. Ved tilkobling av heisalarm gjelder samme krav til nøkkelsafe som ved tilkobling av brannalarm. Både heisalarm og nøkkelsafe må ha overføring til Øst 110-sentral og AddSecure AS. Vi tar kun imot alarmer løst ut fra heisen og ikke automatiske testalarmer. NRBR fakturerer ikke for utrykning på heisalarm.

ØRB fakturerer tekniske feil ved heisalarm utløst uten personer til stede.

Brannalarm

Brannalarm skal være prosjektert og installert i henhold til gjeldene lover og forskrifter for bygget. Brannsentral eller betjeningstablå skal plasseres i brannvesenets angrepsvei(er) for rask lokalisering av eventuell brann. ØRB anbefaler sterkt at brannalarmen installeres på en måte som unngår flest mulige unødige alarmer med tanke på brukernes sikkerhet og trygghetsfølelse. Dette kan innebære at detektorer som er installert for nær kjøkken, eller maskiner som produserer damp og røyk, må flyttes. Det kan også innebære installasjon av avstillingsknapper eller avstillingstablå i hver boenhet eller lignende, justering av følsomhet i røykdetektorer, justering av forsinkelsestid osv. Unødige utrykninger vil bli fakturert abonnenten, se punkt om kostnader.

ØRB er ikke ansvarlige for å utbedre feil eller mangler på abonnentens utstyr, og vil heller ikke bli varslet om dette via alarmoverføringen. For utførelse av drift, vedlikehold, kontroll og ettersyn av brannalarm og sprinkleranlegg gjelder aktuelt regelverk for bygget. Eier er selv ansvarlig for at dette blir utført og at eventuelle feil utbedres. Abonnenten er ansvarlig for at brannalarmoverføringen kobles ut ved kontroll, ettersyn og vedlikehold.

Tekster på brannsentral må samsvare med romnummer eller leilighetsnummer merket på dører. Vi krever at dører til leiligheter er merket med leilighetsnummer iht. Statens kartverk. Ett eksempel på detektortekst kan være «Hansens vei 1, 3.etg. leilighet H0301».

Orienteringsplan må også samsvare med brannsentral, men kan i stedet for romnummer merkes med detektornummer eller soneinndeling.

Nøkkelsafe og nøkler

Det skal være installert FG-godkjent nøkkelsafe på bygget, den skal være hensiktsmessig plassert slik at brannmannskapene ikke blir unødig hindret i å hente ut nøkler. Den skal installeres slik at den kan nås fra bakkenivå. Er det adskilte adkomstveier til deler av bygningsmassen skal det installeres egen nøkkelsafe. Ved flere mulige adkomstveier bør det være flere nøkkelsafer. Abonnenten er ansvarlig for å til enhver tid ha oppdaterte nøkler i nøkkelsafen for å sikre brannmannskaper tilgang til bygget. Vi krever også at nøkkelsafen skal være tilkoblet alarmoverføring, slik at Øst 110-sentral får melding om denne blir åpnet eller brutt opp. Nøkkelsafen kan kun åpnes av ØRB/NRBR.

Alarmoverføring

Alarmoverføringen skal deles opp. Slik at vi får en melding per bygning, oppgang eller angrepsvei. Dette for at vi kan kjøre direkte til riktig oppmøtested ved utløst brannalarm. Vi krever egen alarminngang for parkeringskjeller og næringslokaler for å kunne ta med utstyr tilpasset hendelsen. Installatøren må teste alarmoverføringen mot AddSecure AS før idriftsettelse finner sted.

Ved tekniske feil eller lignende som gjør at alarmoverføringen ofte blir utløst, forbeholder vi oss retten til å midlertidig koble ut overføringen. Kontaktpersoner vil i så tilfelle bli kontaktet.

Kontaktpersoner

Det er abonnentens ansvar at kontaktpersoner og tilhørende telefonnummer til enhver tid er oppdatert. Disse vil bli kontaktet ved sikring av bygg, unødige mange alarmer, nedstengning av alarm eller andre store hendelser.

Kontaktpersoner kan til enhver tid oppdateres på våre nettsider under «Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement».

Kostnader

Alle kostnader vedrørende alarmanlegget påhviler abonnenten. Det er videre abonnentens ansvar at alarmanlegget fungerer tilfredsstillende til enhver tid. Gjeldende priser for tilkobling til ØRB, abonnementspriser og informasjon om unødige utrykninger finnes på vår hjemmeside og oppdateres årlig. Unødige utrykninger vil bli fakturert abonnenten. Eventuelle viderefaktureringer må abonnenten stå for selv. ØRB står ikke ansvarlig og kan ikke belastes for skader påført dører/vinduer ved utrykning.

Ved manglende betaling

Ved manglende innbetaling vil det bli sendt ut 1 stk. purring med varsel om at alarmoverføringen vil bli koblet ut dersom man ikke betaler skyldene beløp innen utløpsdato. Kontaktpersoner vil bli kontaktet før alarmoverføringen blir koblet ut på Øst 110-sentral med påfølgende oppsigelse. Tilkoblingsavgift vil tilkomme ved ny idriftsettelse.

Oppsigelse

Abonnementet kan sies opp av hver av partene med 3 måneders skriftlig varsel. Egen oppsigelse på linjeoverføringen må sendes AddSecure AS. Etter avtaleopphør vil nøkler bli tilbakelevert og nøkkelsafe omstilt.


Publisert: 14.10.2022 10:15:47
Sist endret: 02.03.2023 11:12