Innhold

Feieren jobber områdebasert. Oversikt over hvor feieren befinner seg i løpet av året 2022. Vi tar forbehold om at det kan bli noe forsinkelser.

Kontakt med feiertjenesten

Feiertjenesten er ute på oppdrag mye av dagen, men har satt av tid til publikumskontakt.

Kontakt feiertjenesten på telefon 478 84 300.

Telefontid:
09.00 - 14.00

Informasjon om tilsyn

Tilsyn gjennomføres i medholdav lov av 14. juni 2002 nr. 20 Brann- og eksplosjonsvernloven §11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015, nr. 1710, §§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg og 17.

Vi utfører tilsyn med fyringsanlegg i alle boliger der det er registrert fyringsanlegg. Vi er et nøytralt offentlig tjenesteorgan og feierne har opplysnings-, og taushetsplikt. Huseier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Definisjon av fyringsanlegg er som følger

Ildsted, sentralvarmekjel eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Når får jeg tilsyn?

Tilsyn er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stedet.Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Vurderinger feieren gjør under tilsynet påvirker frekvensen for tilsyn i hver enkelt bolig. Det er derfor ikke uført tilsyn på alle fyringsanlegg i hver bolig, hvert år.

Dersom du ikke har ildsted montert til skorsteinen slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes er det huseiers ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet. (link)

Feieren jobber områdebasert, og forflytter seg over flere kommunegrenser. Du får varsel når det er tid for tilsyn hos deg. Det er da svært viktig at du bekrefter, eller tar kontakt med oss, dersom tiden ikke passer.

Varsling om tilsyn

Hvordan blir jeg varslet, og hva må jeg gjøre?

Varsel om tilsyn utføres i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven § 11h samt Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.

Vi varsler deg på SMS ca. 2 uker før vi kommer. I denne SMS ‘en opplyser vi deg om at det skal utføres tilsyn, hvilken adresse det gjelder, dato og tidspunkt for når vi kommer.

I SMS ‘en er det en link du må trykke på for å bekrefte at vi kan komme. Denne må bekreftes senest en dag før vi skal komme, ellers kommer vi ikke til deg.

For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Dersom telefonnummeret ditt ikke er registrert vil du motta et varsel via digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta et brev i postkassen din. Det er viktig at du ringer oss for å bekrefte denne avtalen, og samtidig registrerer telefonnummeret ditt slik at vi har det til neste gang.

Hva om tidspunktet ikke passer?

Hvis tidspunktet du er tildelt ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 47884300 eller feier@orbrann.no, slik at vi fortest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for tilsyn, mens vi er i området der du bor.

Dersom du ikke har bekreftet og ikke tar kontakt med oss, vil ikke tilsyn bli utført hos deg. Du vil etter kort tid motta et brev om ikke utført tilsyn, og det vil anslagsvis gå opptil 4 år før du vil få varsel med tilbud om tilsyn igjen.

Forbredelser før tilsyn

Må jeg være hjemme når det skal utføres tilsyn?

Vi er avhengige av at noen er hjemme under hele tilsynet, slik at vi har tilgang til boenheten og de aktuelle rommene. Dersom huseier er forhindret i å møte, kan en annen representant være til stede.

Representanten må være en myndig person over 18 år.

Hva er viktig å tenke på i forkant av tilsynet?
 • Vi ønsker at du gir oss en tilbakemelding dersom det er sykdom i boligen. Vi er i mange hjem i løpet av dagen og ønsker ikke å dra med oss sykdom til andre husstander.

 • Ved gjennomføring av tilsyn er det viktig at vi har tilgang til hele fyringsanlegget, - ifra sotluke til toppen av skorsteinen.

 • Det er viktig at det ikke fyres samme dag mens vi utfører tilsyn.

Hva ser vi etter på tilsyn

Vi er opptatt av din sikkerhet, derfor undersøker vi at fyringsanlegget ikke fører til en økt fare for brann i boligen din. Dette innebærer en kontroll av den generelle brannsikkerheten på eiendommen din, skorsteinen, ildstedet, rømningsveger, brannvarslingsutstyr og manuelt slokkeutstyr. Vi vil gi deg god informasjon om disse.

Videre vurderer vi tilstanden på skorsteinen, mengde sot i skorstein, samt om gjeldene regelverk er fulgt. Vi undersøker ildstedets tilstand, og om det er montert korrekt i henhold til produktets monteringsveiledning. Vi kontrollerer også at taksikring og sklisikring er på plass, slik at det er tilfredsstillende adkomst til skorsteinen for senere feiing.

Vi tømmer sotluken for deg og kontrollere røykrøret.

Sot mengden forteller mye om hvordan du bruker fyringsanlegget, og er en viktig faktor i forhold til feierfrekvensen som blir satt. Dersom vi oppdager at det er behov for feiing, sørger vi for at du blir kontaktet innen kort tid, for å avtale feiing. Dersom vi oppdager beksot i skorsteinen din vil du få informasjon om veien videre.

Du vil få god informasjon om hvordan du kan endre fyringsvanen din, slik at det ikke kan utvikle seg beksot igjen. Ved beksot i skorsteinen utfører vi fresing dersom du ønsker, mot et tillegg på kr. 775,- pr. time og person.

Tilsyn er utført. Hva nå?

Når tilsyn er utført vil du motta en SMS som bekrefter at tilsyn er utført. Dersom det ikke ble oppdaget avvik som øker brannfaren i din bolig vil du innen kort tid motta et brev som bekrefter dette og tilsynet er avsluttet. Alt er nå i orden, og du vil motta et nytt varsel ut fra risikoen/frekvensen som er satt på din bolig.

Jeg har fått avvik. Hva skal jeg gjøre?

Dersom det er oppdaget avvik/anmerkninger, vil du bli godt informert om disse under tilsynet.

Du vil innen kort tid få tilsendt et brev der de aktuelle avvikene/anmerkningene står opplyst. Brevet sendes i digital postkasse, dersom du ikke har digital postkasse vil du motta det i brevform.

Det er viktig at du gir oss en skriftlig tilbakemelding innen tidsfristen som er angitt i brevet. Tilbakemeldingen vi ønsker skal inneholde en bekreftelse på at du skal utbedre avviket innen tidsfristen.

Dersom du har spørsmål om innholdet i brevet, kan du ta kontakt med feieren som har vært hos deg. Telefonnummeret finner du i brevet.

For mer informasjon om avvik, se her.

Informasjon om feiing

Når får jeg feiing?

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stedet. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Vurderinger feieren gjør under feiingen påvirker frekvensen for feiing i hver enkelt bolig. Det er derfor ikke uført feiing av alle røykløp hvert år.

Dersom du ikke har ildsted montert til pipa slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes, er det huseier sitt ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet. Skjema finner du her.

Feieren jobber områdebasert, og forflytter seg over flere kommunegrenser. Du får varsel når det er tid for feiing hos deg. Det er da svært viktig at du bekrefter, eller tar kontakt med oss, dersom tiden du har fått ikke passer.

Varsling om feiing

Hvordan blir jeg varslet og hva må jeg gjøre?

Varsel om feiing utføres i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven § 11h samt Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.

Vi varsler deg på SMS ca. 2 uker før vi kommer. I denne SMS ‘en opplyser vi deg om at det skal utføres feiing, hvilken adresse det gjelder, dato og tidspunkt for når vi kommer.

I SMS ‘en er det en link du må trykke på for å bekrefte at vi kan komme. Denne må bekreftes senest en dag før vi skal komme, ellers kommer vi ikke til deg.

For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Dersom telefonnummeret ditt ikke er registrert, vil du motta et varsel via digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta et brev i postkassen din. Det er viktig at du ringer oss for å bekrefte denne avtalen, og samtidig registrerer telefonnummeret ditt slik at vi har det til neste gang.

Hva om tidspunktet ikke passer?

Hvis tidspunktet du er tildelt ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 478 84 300 eller feier@orbrann.no, slik at vi fortest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for feiing, mens vi er i området der du bor.

Dersom du glemmer å bekrefte og ikke tar kontakt med oss, vil ikke feiing bli utført hos deg. Du vil etter kort tid motta et brev om ikke utført feiing, og det vil anslagsvis gå opptil 4 år før du vil få varsel med tilbud om feiing igjen.

Forberedelser til feiing

Må jeg være hjemme når det skal feies?

Ved feiing trenger du ikke å være til stede, men du må da selv fjerne sot fra sotluken.

Dersom det er ønskelig at vi tømmer sotluken må myndig person/eierrepresentant være hjemme under feiing. Det vil si, en person over 18 år.

Hva er viktig å tenke på før feieren kommer?

Det er viktig at alle trekkventiler og spjeld er lukket. Du bør påse at tettesnor rundt røykrør/dør og evt. topplate er i orden slik at det ikke kommer sot inn. I tillegg anbefaler vi at ventilasjon kjøres lavere akkurat i omfanget det blir feid for å slippe at sot suges inn i rommet.

Dersom du er usikker på om det er tett bør du dekke til ildsted/røykrør med f.eks. plast/teip, eller et fuktet laken/håndkle eller lignende for å være på den sikre siden.

Krav til huseier

Det er huseier sitt ansvar å sørge for adkomst for feiing.

 • Huseier må stille med godkjent villastige til disposisjon. Dersom vi vurderer den som lite forsvarlig velger vi å bruke vår egen. Huseier skal sørge for at adkomsten til taket er tilfredsstillende, slik at stigen kan stå stødig på en av sidene til taket. Dette betyr at stigen ikke skal kunne bevege seg til siden på ulent terreng, og at det ikke står vegetasjon i veien som busker og hekker som hindrer adkomsten.

 • Det er viktig at det ikke fyres samme dag som feieren kommer. Det må slutte å fyres senest kvelden før. Dersom det fyres med sentralfyr, må brenneren slås av før feiing blir utført.
Ved feiing fra tak

Skal det være montert taksikring (takstige og/eller trinn) til skorsteinen. Taksikring skal ligge inntil skorsteinen og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av skorsteinen, slik at feieren kan stå i taksikring (der det ikke er feieplattform) under feiing.

Taksikring skal være fastmontert til taket i bærende konstruksjon. Dersom feieren må gå mellom skorsteinene på taket, vurderer feieren om det må monteres takbro. Både husstige, takstige, trinn og takbro må være montert etter monteringsanvisning.

Her kan du lese om krav til atkomst, med beskrivelse av takstige og trinn.

Ved feiing fra loft

Skal det være uhindret adgang til alle feieluker. Det må være sikker adkomst til loftet, stabilt underlag, god belysning og god takhøyde (minst 1,80).  Feieren skal ikke måtte stå på ustødig underlag som gardintrapper eller lignende.  Feiingen skal kunne foregå uten fare for hverken fall, slag i hodet, klemskader eller lignende.

Feiing av skorstein

HMS er en viktig del av arbeidshverdagen til feieren, og det første vi gjør når vi ankommer hver enkelt bolig, er å vurdere adkomsten til tak og skorstein. Her ser vi blant annet på underlag for stige, høyde opp til takets begynnelse, takstige, gangbru og om det er montert feieplattform, for å nevne noe.

Vi ser etter mengde sot i skorsteinen, og hva slags type sot det er. Sotmengde forteller mye om hvordan innbyggeren bruker fyringsanlegget, og er en viktig faktor i forhold til feierfrekvensen som blir satt. Med andre ord er det sotmengden som forteller oss hvor ofte feiing skal gjennomføres.

Videre fjerner vi den soten som er i skorsteinen, slik at fyringsanlegget kan benyttes på en brannsikker måte. Dersom vi oppdager beksot i skorsteinen din vil du får informasjon om veien videre.

Du vil få god informasjon om hvordan du kan endre fyringsvanen din, slik at det ikke kan utvikle seg beksot igjen. Ved beksot i skorsteinen utfører vi fresing dersom du ønsker, mot et tillegg på kr. 775,- pr. time og person.

Feiing er utført. Hva nå?

Når feiingen er utført vil du motta en SMS som bekrefter at feiing er utført. Alt er nå i orden og feiing er ferdig utført. Du vil motta et nytt varsel om feiing ut fra frekvensen som er satt på din bolig, basert på risikovurderingen.

Dersom det er noe vi vil påpeke, vil dette stå kort informert om i brevet som blir sendt til din digitale postkasse, eller kommer i brevform dersom du ikke har digital postkasse. Dersom du har spørsmål om innholdet i brevet, kan du ta kontakt med feieren som har vært hos deg. Telefonnummeret finner du i brevet.

Feiing ble ikke utført grunnet avvik. Hva gjør jeg?

Dersom feiing ikke har blitt utført grunnet avvik, vil du motta en SMS, der vi bekrefter at feiingen ikke ble utført, og mer informasjon kommer i brev. Informasjon om avviket vil stå beskrevet i brevet du mottar av oss. Vi bistår gjerne med informasjon om måter man kan utbedre avviket på dersom du ønsker det, slik at vi får gjennomført feiing fortest mulig.

For mer informasjon om avvik, se her.

Tips til riktig fyring

Bruk riktig ved

 • Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 – 3 opptenningsbriketter øverst. Tørr ved er noe av det viktigste når du skal fyre, og jo tørrere den er, desto bedre! Det er ingen god ide å fyre med ved som er felt samme år.
 • Skal du få veden tørr, bør den deles i passe størrelser. Jo større overflate du har på veden, desto bedre brenner den. Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.
 • Fyr med blandet ved. Kjøp gjerne blandingsved, og bland løse og harde tresorter. Da får du en god energiutnyttelse, og sparer penger.
 • Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, PVC, da dette avgir svært giftige gasser.

Tenn fra toppen

 • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.
 • Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen. Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opptil 5 minutter til det brenner godt.
 • Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
  Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Toppen av pipa

 • Se på toppen av pipa: Røyken som kommer ut når du fyrer forteller mye om hvor rent du brenner. Du må fyre slik at alt forbrennes i ildstedet. Den optimale røyken skal være luktfri og nesten som damp.

Krav til huseier

Bygningseier må stille godkjent villastige til disposisjon for feieren.

Dersom det er behov for for takstige og trinn på din bygning, må du sørge for at du har dette.  
Her kan du lese om krav til atkomst, med beskrivelse av takstige og trinn.

Feiegebyr

Alle boligeiendommer med ildsted tilkoblet pipa er pliktige til å betale feieavgift, som beregnes pr. pipeløp med tilknyttet ildsted. Det er kommunen som fastsetter og krever inn feieavgift. Det er rettmessig eier som står ansvarlig for at avgiften betales, uavhengig om feiing er utført eller ikke. Man betaler ikke per feiing, men for feiertjenesten. Dersom feiing ikke er utført på grunn av avvik på for eksempel manglende takstige, skal det fortsatt betales avgift.

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stede. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Det er derfor ikke uført feiing av alle røykløp hvert år. Det er huseiers ansvar og sørge for adkomst for feiing.

Dersom du ikke har ildsted montert til pipa slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes er det huseiers ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet.

Dette gjør du ved å fylle ut følgende skjema:

Til skjema

Ved installasjon av nytt ildsted er det huseier sitt ansvar å melde ifra til brannvesenet

Ved montering av nytt ildsted, er det et krav å melde ifra til brannvesenet, slik at vi kan registrere det i vårt system for å opprettholde feie- og tilsynsfrekvensen. Når du har sendt inn skjema, kan ildstedet tas i bruk. Frittstående utepeis er unntatt meldeplikt.

Du kan melde ifra om nytt ildsted her.

Huseier er selv ansvarlig for installasjon av ildsted i egen bolig. Det stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør, men feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning.

Krav til montering av ildsted

 • Sikkerhetskravene i monteringsveiledningen skal følges
 • Skorsteinen må dimensjoneres i forhold til ildstedets effekt
 • Riktig røykrørsinnføring må brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning)
 • Alle ildsteder skal være CE-merket
 • Ildstedet skal være testet og godkjent i henhold til Norsk standard NS 3059, les mer her.

 

Meld fra om skorstein som ikke er i bruk

Har du en skorstein som ikke lenger er i bruk, må du melde fra til feiertjenesten.

Til skjema

 

Fugl i pipa?

Feieren fjerner ikke fuglereir i pipa.

Har du fuglereir i pipa kan du kontakte et skadedyr firma for å få det fjernet. 

Fugler er bærere av bakterier og parasitter som salmonella, psittakose og fugleinfluensa. I tillegg er det ofte lopper og lus, samt døde kadaver i reir, og det kreves derfor kunnskap og riktig beskyttelse ved fjerning av dem.

NB! Du må ikke forsøke å brenne ut reir! Dette kan skade skorsteinen, og brannen kan spre seg til resten av boligen!

Etter at reiret er fjernet bør du sørge for at fuglene ikke bygger på nytt. Dette gjør du ved å for eksempel legge netting eller rist over skorsteinen. Det er viktig at denne lett lar seg åpne og lukke uten bruk av verktøy ved feiing/kontroll. 

 

Hjemmel i lovverk

Tilsyn gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)§11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging(forebyggendeforskriften) av 17. desember 2015, nr. 1710, §§ 6 og 17.

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg  https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Skjema

 Registrering av fyringsanlegg

Melding om skorstein som ikke er i bruk

Informasjon om fritidsbolig, stige, adkomst, ildsted og skorstein

 Flere saker om feietjenesten

Feiing i fritidsbolig


Publisert: 13.12.2017 08:58:46
Sist endret: 29.04.2022 14:50