Innhold

Informasjon om feiing

Når får jeg feiing?

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stedet. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Vurderinger feieren gjør under feiingen påvirker frekvensen for feiing i hver enkelt bolig. Det er derfor ikke uført feiing av alle røykløp hvert år.

Dersom du ikke har ildsted montert til pipa slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes, er det huseier sitt ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet. Skjema finner du her.

Feieren jobber områdebasert, og forflytter seg over flere kommunegrenser. Du får varsel når det er tid for feiing hos deg. Det er da svært viktig at du bekrefter, eller tar kontakt med oss, dersom tiden du har fått ikke passer.

Varsling om feiing

Hvordan blir jeg varslet og hva må jeg gjøre?

Varsel om feiing utføres i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven § 11h samt Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.

Vi varsler deg på SMS ca. 2 uker før vi kommer. I denne SMS ‘en opplyser vi deg om at det skal utføres feiing, hvilken adresse det gjelder, dato og tidspunkt for når vi kommer.

I SMS ‘en er det en link du må trykke på for å bekrefte at vi kan komme. Denne må bekreftes senest en dag før vi skal komme, ellers kommer vi ikke til deg.

For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Dersom telefonnummeret ditt ikke er registrert, vil du motta et varsel via digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta et brev i postkassen din. Det er viktig at du ringer oss for å bekrefte denne avtalen, og samtidig registrerer telefonnummeret ditt slik at vi har det til neste gang.

Hva om tidspunktet ikke passer?

Hvis tidspunktet du er tildelt ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 478 84 300 eller feier@orbrann.no, slik at vi fortest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for feiing, mens vi er i området der du bor.

Dersom du glemmer å bekrefte og ikke tar kontakt med oss, vil ikke feiing bli utført hos deg. Du vil etter kort tid motta et brev om ikke utført feiing, og det vil anslagsvis gå opptil 4 år før du vil få varsel med tilbud om feiing igjen.

Forberedelser til feiing

Må jeg være hjemme når det skal feies?

Ved feiing trenger du ikke å være til stede, men du må da selv fjerne sot fra sotluken.

Dersom det er ønskelig at vi tømmer sotluken må myndig person/eierrepresentant være hjemme under feiing. Det vil si, en person over 18 år.

Hva er viktig å tenke på før feieren kommer?

Det er viktig at alle trekkventiler og spjeld er lukket. Du bør påse at tettesnor rundt røykrør/dør og evt. topplate er i orden slik at det ikke kommer sot inn. I tillegg anbefaler vi at ventilasjon kjøres lavere akkurat i omfanget det blir feid for å slippe at sot suges inn i rommet.

Dersom du er usikker på om det er tett bør du dekke til ildsted/røykrør med f.eks. plast/teip, eller et fuktet laken/håndkle eller lignende for å være på den sikre siden.

Krav til huseier

Det er huseier sitt ansvar å sørge for adkomst for feiing.

  • Huseier må stille med godkjent villastige til disposisjon. Dersom vi vurderer den som lite forsvarlig velger vi å bruke vår egen. Huseier skal sørge for at adkomsten til taket er tilfredsstillende, slik at stigen kan stå stødig på en av sidene til taket. Dette betyr at stigen ikke skal kunne bevege seg til siden på ulent terreng, og at det ikke står vegetasjon i veien som busker og hekker som hindrer adkomsten.

  • Det er viktig at det ikke fyres samme dag som feieren kommer. Det må slutte å fyres senest kvelden før. Dersom det fyres med sentralfyr, må brenneren slås av før feiing blir utført.
Ved feiing fra tak

Skal det være montert taksikring (takstige og/eller trinn) til skorsteinen. Taksikring skal ligge inntil skorsteinen og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av skorsteinen, slik at feieren kan stå i taksikring (der det ikke er feieplattform) under feiing.

Taksikring skal være fastmontert til taket i bærende konstruksjon. Dersom feieren må gå mellom skorsteinene på taket, vurderer feieren om det må monteres takbro. Både husstige, takstige, trinn og takbro må være montert etter monteringsanvisning.

Her kan du lese om krav til atkomst, med beskrivelse av takstige og trinn.

Ved feiing fra loft

Skal det være uhindret adgang til alle feieluker. Det må være sikker adkomst til loftet, stabilt underlag, god belysning og god takhøyde (minst 1,80).  Feieren skal ikke måtte stå på ustødig underlag som gardintrapper eller lignende.  Feiingen skal kunne foregå uten fare for hverken fall, slag i hodet, klemskader eller lignende.

Feiing av skorstein

HMS er en viktig del av arbeidshverdagen til feieren, og det første vi gjør når vi ankommer hver enkelt bolig, er å vurdere adkomsten til tak og skorstein. Her ser vi blant annet på underlag for stige, høyde opp til takets begynnelse, takstige, gangbru og om det er montert feieplattform, for å nevne noe.

Vi ser etter mengde sot i skorsteinen, og hva slags type sot det er. Sotmengde forteller mye om hvordan innbyggeren bruker fyringsanlegget, og er en viktig faktor i forhold til feierfrekvensen som blir satt. Med andre ord er det sotmengden som forteller oss hvor ofte feiing skal gjennomføres.

Videre fjerner vi den soten som er i skorsteinen, slik at fyringsanlegget kan benyttes på en brannsikker måte. Dersom vi oppdager beksot i skorsteinen din vil du får informasjon om veien videre.

Du vil få god informasjon om hvordan du kan endre fyringsvanen din, slik at det ikke kan utvikle seg beksot igjen. Ved beksot i skorsteinen utfører vi fresing dersom du ønsker, mot et tillegg på kr. 775,- pr. time og person.

Feiing er utført. Hva nå?

Når feiingen er utført vil du motta en SMS som bekrefter at feiing er utført. Alt er nå i orden og feiing er ferdig utført. Du vil motta et nytt varsel om feiing ut fra frekvensen som er satt på din bolig, basert på risikovurderingen.

Dersom det er noe vi vil påpeke, vil dette stå kort informert om i brevet som blir sendt til din digitale postkasse, eller kommer i brevform dersom du ikke har digital postkasse. Dersom du har spørsmål om innholdet i brevet, kan du ta kontakt med feieren som har vært hos deg. Telefonnummeret finner du i brevet.

Feiing ble ikke utført grunnet avvik. Hva gjør jeg?

Dersom feiing ikke har blitt utført grunnet avvik, vil du motta en SMS, der vi bekrefter at feiingen ikke ble utført, og mer informasjon kommer i brev. Informasjon om avviket vil stå beskrevet i brevet du mottar av oss. Vi bistår gjerne med informasjon om måter man kan utbedre avviket på dersom du ønsker det, slik at vi får gjennomført feiing fortest mulig.

For mer informasjon om avvik, se her.


Publisert: 29.04.2022 14:45:25
Sist endret: 29.04.2022 14:56