Innhold

Informasjon om tilsyn

Tilsyn gjennomføres i medholdav lov av 14. juni 2002 nr. 20 Brann- og eksplosjonsvernloven §11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015, nr. 1710, §§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg og 17.

Vi utfører tilsyn med fyringsanlegg i alle boliger der det er registrert fyringsanlegg. Vi er et nøytralt offentlig tjenesteorgan og feierne har opplysnings-, og taushetsplikt. Huseier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Definisjon av fyringsanlegg er som følger

Ildsted, sentralvarmekjel eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Når får jeg tilsyn?

Tilsyn er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stedet.Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Vurderinger feieren gjør under tilsynet påvirker frekvensen for tilsyn i hver enkelt bolig. Det er derfor ikke uført tilsyn på alle fyringsanlegg i hver bolig, hvert år.

Dersom du ikke har ildsted montert til skorsteinen slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes er det huseiers ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet. (link)

Feieren jobber områdebasert, og forflytter seg over flere kommunegrenser. Du får varsel når det er tid for tilsyn hos deg. Det er da svært viktig at du bekrefter, eller tar kontakt med oss, dersom tiden ikke passer.

Varsling om tilsyn

Hvordan blir jeg varslet, og hva må jeg gjøre?

Varsel om tilsyn utføres i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven § 11h samt Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.

Vi varsler deg på SMS ca. 2 uker før vi kommer. I denne SMS ‘en opplyser vi deg om at det skal utføres tilsyn, hvilken adresse det gjelder, dato og tidspunkt for når vi kommer.

I SMS ‘en er det en link du må trykke på for å bekrefte at vi kan komme. Denne må bekreftes senest en dag før vi skal komme, ellers kommer vi ikke til deg.

For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Dersom telefonnummeret ditt ikke er registrert vil du motta et varsel via digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta et brev i postkassen din. Det er viktig at du ringer oss for å bekrefte denne avtalen, og samtidig registrerer telefonnummeret ditt slik at vi har det til neste gang.

Hva om tidspunktet ikke passer?

Hvis tidspunktet du er tildelt ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 47884300 eller feier@orbrann.no, slik at vi fortest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for tilsyn, mens vi er i området der du bor.

Dersom du ikke har bekreftet og ikke tar kontakt med oss, vil ikke tilsyn bli utført hos deg. Du vil etter kort tid motta et brev om ikke utført tilsyn, og det vil anslagsvis gå opptil 4 år før du vil få varsel med tilbud om tilsyn igjen.

Forbredelser før tilsyn

Må jeg være hjemme når det skal utføres tilsyn?

Vi er avhengige av at noen er hjemme under hele tilsynet, slik at vi har tilgang til boenheten og de aktuelle rommene. Dersom huseier er forhindret i å møte, kan en annen representant være til stede.

Representanten må være en myndig person over 18 år.

Hva er viktig å tenke på i forkant av tilsynet?
  • Vi ønsker at du gir oss en tilbakemelding dersom det er sykdom i boligen. Vi er i mange hjem i løpet av dagen og ønsker ikke å dra med oss sykdom til andre husstander.

  • Ved gjennomføring av tilsyn er det viktig at vi har tilgang til hele fyringsanlegget, - ifra sotluke til toppen av skorsteinen.

  • Det er viktig at det ikke fyres samme dag mens vi utfører tilsyn.

Hva ser vi etter på tilsyn

Vi er opptatt av din sikkerhet, derfor undersøker vi at fyringsanlegget ikke fører til en økt fare for brann i boligen din. Dette innebærer en kontroll av den generelle brannsikkerheten på eiendommen din, skorsteinen, ildstedet, rømningsveger, brannvarslingsutstyr og manuelt slokkeutstyr. Vi vil gi deg god informasjon om disse.

Videre vurderer vi tilstanden på skorsteinen, mengde sot i skorstein, samt om gjeldene regelverk er fulgt. Vi undersøker ildstedets tilstand, og om det er montert korrekt i henhold til produktets monteringsveiledning. Vi kontrollerer også at taksikring og sklisikring er på plass, slik at det er tilfredsstillende adkomst til skorsteinen for senere feiing.

Vi tømmer sotluken for deg og kontrollere røykrøret.

Sot mengden forteller mye om hvordan du bruker fyringsanlegget, og er en viktig faktor i forhold til feierfrekvensen som blir satt. Dersom vi oppdager at det er behov for feiing, sørger vi for at du blir kontaktet innen kort tid, for å avtale feiing. Dersom vi oppdager beksot i skorsteinen din vil du få informasjon om veien videre.

Du vil få god informasjon om hvordan du kan endre fyringsvanen din, slik at det ikke kan utvikle seg beksot igjen. Ved beksot i skorsteinen utfører vi fresing dersom du ønsker, mot et tillegg på kr. 775,- pr. time og person.

Tilsyn er utført. Hva nå?

Når tilsyn er utført vil du motta en SMS som bekrefter at tilsyn er utført. Dersom det ikke ble oppdaget avvik som øker brannfaren i din bolig vil du innen kort tid motta et brev som bekrefter dette og tilsynet er avsluttet. Alt er nå i orden, og du vil motta et nytt varsel ut fra risikoen/frekvensen som er satt på din bolig.

Jeg har fått avvik. Hva skal jeg gjøre?

Dersom det er oppdaget avvik/anmerkninger, vil du bli godt informert om disse under tilsynet.

Du vil innen kort tid få tilsendt et brev der de aktuelle avvikene/anmerkningene står opplyst. Brevet sendes i digital postkasse, dersom du ikke har digital postkasse vil du motta det i brevform.

Det er viktig at du gir oss en skriftlig tilbakemelding innen tidsfristen som er angitt i brevet. Tilbakemeldingen vi ønsker skal inneholde en bekreftelse på at du skal utbedre avviket innen tidsfristen.

Dersom du har spørsmål om innholdet i brevet, kan du ta kontakt med feieren som har vært hos deg. Telefonnummeret finner du i brevet.

For mer informasjon om avvik, se her.


Publisert: 08.04.2022 09:41:20
Sist endret: 29.04.2022 14:55