Hjemmel i lovverk

Tilsyn gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)§11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging (forebyggendeforskriften) av 17. desember 2015, nr. 1710, §§ 6 og 17.

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg  

Til veileder om brannforebygging

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.


Publisert: 08.04.2022 10:12:58
Sist endret: 19.01.2023 12:38